Genel

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğe ek yapılmıştır.

6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 64 üncü, 65 inci, 66 ncı, 67 nci, 68 inci ve 69 uncu sıra olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir. “64- Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler): …

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğe ek yapılmıştır. Devamı »

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında Kanun ile ilgili ekibimiz tarafından hazırlanan çalışma.

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında Kanun ile ilgili ekibimiz tarafından hazırlanan çalışma ektedir. Bültenimiz 7740 Sayılı kanun kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasın Dair Genel Tebliği Taslağına göre hazırlamış olup taslağın yayınlanması sonrası revize edilebilecektir. Bültenimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica …

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında Kanun ile ilgili ekibimiz tarafından hazırlanan çalışma. Devamı »

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat sürelerinin uzatılması hakkında sirküler yayınlanmıştır.

70 Seri Nolu KDV sirküleri ile ; deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan ve ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 6/2/2023 ila 31/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın …

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat sürelerinin uzatılması hakkında sirküler yayınlanmıştır. Devamı »

Afet bölgesi ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ek süre verilmesi hakkında tebliğ

Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ek süre verilmesi hakkında yayınlanan  28.02.2023 tarih 32118 sayılı Resmi Gazetedeki 2023/2 sayılı İhracat Tebliği ile ; Merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni süreleri 31/12/2023 tarihinden önce sona eren firmaların 31/12/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır. …

Afet bölgesi ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ek süre verilmesi hakkında tebliğ Devamı »

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 21) YAYIMLANMIŞTIR.

1 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel tebliğinde değişiklik yapan 21 seri no’lu Tebliğ yayımlanmıştır. Mezkur tebliğde; -Nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı %75 olarak uygulanacağı, –5/7/2022 tarihinden itibaren yapılacak sermaye artırımları için sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi dâhil olmak …

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 21) YAYIMLANMIŞTIR. Devamı »

45 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliği yayınlanmıştır.

45 Seri No’lu KDV Tebliği yayınlanmıştır. İlgili tebliğde ; Afet bölgesindeki mükelleflerin KDV iade taleplerinde uygulanacak esaslar , YMM raporlarının ibraz süresi ile eksiklik yazılarına cevap süresi hususlarında düzenleme yapılmıştır. 45 seri no’lu KDV Genel Uygulama tebliği >>> 45 SERİ NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi şartı 31.07.2023 tarihine kadar kaldırılmıştır.

“Borcun bulunmadığını gösterir belge talepleri” için “tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi” şartı 25.02.2023 tarih 32115 sayılı Resmi Gazete ile 31.07.2023 tarihine kadar aranmayacaktır. 17 Sıra no’lu Tahsilat tebliği ektedir >>>  Tahsilat Genel Tebliği

Malatya ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla ilgili

Bilindiği üzere, mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışında işyeri bulunan işverenler hakkında 2023-8 sayılı genelgemiz yayımlanmıştır. Kurumumuza gelen taleplerden Malatya ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarının da aynı genelgede belirtilen şartlara haiz oldukları …

Malatya ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla ilgili Devamı »